WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
"Złote skrzydła Rozwijalni"

Podziel się swoimi osiągnięciami, które zrealizowałaś    w 2022 roku i wygraj fantastyczne nagrody:

- profesjonalną sesję zdjęciową + statuetkę + udział w uroczystej kolacji z Anną Diller + bilet na Rozwijalnię 

Zainspiruj inne kobiety do działania i spraw, że o tym  co robisz dowie się mnóstwo osób.

Uwaga! Zanim się zgłosisz przeczytaj koniecznie poniżej zasady udziału w konkursie*

Zasady udziału w konkursie:

Zgłoś się do konkursu klikając w przycisk WYPEŁNIAM ZGŁOSZENIE + wypełnij dokładnie ankietę konkursową

Pamiętaj aby odpowiedzieć dokładnie na wszystkie pytania

Nagraj  max 1 min wideo, w którym opowiesz o Twoim osiągnięciu w roku 2022, z którego jesteś najbardziej dumna

Opublikuj wideo na swoim Instagramie jako film lub jako rolkę i koniecznie oznacz @rozwijalniakobiet a także dodaj #rozwijalniakobiet 

Zapisz się na Galę Rozwijalni Kobiet, która odbędzie się 17.03 g.18-23

Bilet będziesz mogła kupić od 21.02 na stronie https://annadiller.pl/rozwijalnia-kobiet/

Trzymaj kciuku za swoją wygraną!

Ogłoszenie 3 Laureatek konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Rozwijalni Kobiet 

Nagrodami w konkursie są:

Profesjonalna sesja fotograficzna (dla zdobywczyni 1 miejsca)


Statuetka  "Złote Skrzydła Rozwijalni Kobiet za rok 2022"


Udział w uroczystej kolacji z Anną Diller oraz 2 innymi Laureatkami


Bilet wstępu na kolejne spotkanie Rozwijalni Kobiet


Etapy konkursu:

1.02 - 28.02
Wysyłanie zgłoszeń + publikacja wideo.
Komisja konkursowa dokona weryfikacji i sprawdzenia pod kątem formalnym wypełnionych zgłoszeń oraz opublikowanych filmów.


1.03 - 15.03
Komisja konkursowa wybierze spośród prawidłowo złożonych zgłoszeń 3 najlepsze wideo + zgłoszenia.


17.03
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Laureatom w trakcie Gali Rozwijalni Kobiet w Poznaniu 17.03.


Weź udział w konkursie!

Wygraj fantastyczne nagrody

Zainspiruj inne kobiety do działania

Spraw, że o tym co robisz dowie się mnóstwo osób


Regulamin konkursu

§1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

1. Organizator – Rozwijalnia Kobiet Anna Diller, z siedzibą ul. Kasztanowa 6, 62-035 Błażejewko, NIP: 7822207699, REGON: 366984240.

2. Uczestnik – każda osoba fizyczna, biorąca udział w konkursie, posiadająca prawo własności intelektualnej do filmu zgłaszanego w Konkursie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora pod nazwą „Złote Skrzydła Rozwijalni Kobiet”, którego zasady zostały opisane w niniejszym regulaminie.

4. Laureat – Uczestnik, który zajmie co najmniej 3 miejsce w Konkursie lub wyższe.

5. Komisja konkursowa – wybrane przez Organizatora osoby, które pod przewodnictwem Anny Diller, będą oceniały zgłoszenia konkursowe i opublikowane materiały wideo w ramach Konkursu.

         

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rozwiń Skrzydła z Rozwijalnią Kobiet”.

2. Organizatorem Konkursu jest Rozwijalnia Kobiet Anna Diller, z siedzibą ul. Kasztanowa 6, 62-035 Błażejewko, NIP: 7822207699, REGON: 366984240.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Instagram.

4. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny, dotyczącej m.in. kwestii harmonogramu lub miejsca poszczególnych etapów Konkursu.

6. Organizator udostępnia informacje o uczestnictwie w Konkursie oraz o sposobie składania zgłoszeń na stronie internetowej pod adresem https://annadiller.pl/konkurs-zlote-skrzydla/

7. Na stronie internetowej Konkursu publikowany jest harmonogram, który zawiera w szczególności następujące informacje: 

a) Datę rozpoczęcia Konkursu; 

b) Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń; 

c) Termin wyłonienia Laureatów i Uczestników, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca.

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17.03.2023r. w trakcie GALI Rozwijalni Kobiet, która odbędzie się w Restauracji Kamea ul. Klasztornej 17 w Poznaniu.


§3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) Nagranie wideo, w którym Uczestnik opowiada o swoim osiągnięciu w roku 2022;

b) Materiał ma mieć postać wideo ciągłego lub rolki. Powinien zostać opublikowany i widoczny w serwisie Instagram na koncie Uczestnika.

c) Materiał nie może trwać dłużej niż 1 minuta (60 sekund);

d) W publikacji należy użyć hashtagu #rozwijalniakobiet oraz oznaczyć profil @rozwijalniakobiet. W innym przypadku nagranie nie zostanie odnalezione;

e) Wypełnienie ankiety konkursowej umożliwiającej późniejszy kontakt przez Organizatora w celu przekazania Nagrody: https://forms.gle/o4PNDgvRrDK9yuTu9

2. Brak spełnienia jakiegokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 1 skutkować będzie brakiem formalnym zgłoszenia konkursowego i uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.

3. Uczestnik Konkursu publikując zgłoszenie konkursowe i wypełniając ankietę konkursową (dostępna TUTAJ: https://forms.gle/o4PNDgvRrDK9yuTu

9 składa oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przekazania nagrody przez Organizatora.


§4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs będzie realizowany w formule etapowej.

2. Zgłoszenia konkursowe (opublikowane wideo) podlegać będą ocenie zespołu – Komisji konkursowej – powołanej przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

3. Komisja konkursowa będzie oceniała opublikowane wideo pod kątem pomysłowości oraz rodzaju osiągnięcia zrealizowanego w roku 2022, w tym spełnienia wszystkich elementów określonych w § 3 ust. 1.

4. Konkurs dzieli się na poszczególne etapy:

a. I Etap (od 1.02.2023 r. do 28.02.2022 r. godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) – Komisja konkursowa dokonuje weryfikacji i sprawdzenia pod względem formalnym nadesłanych zgłoszeń konkursowych i opublikowanych wideo, w tym ocenia spełnienie wszystkich elementów określonych w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

b. II Etap – od 1.03.2022 r. do 15.03.2023 r. Komisja konkursowa wybiera spośród prawidłowo złożonych zgłoszeń konkursowych maksymalnie 3 najlepsze nagrania wideo/rolki, których autorzy zostaną Laureatami Konkursu.

c. III Etap (17.03.2023r.) – Ogłoszenie wyników w trakcie Gali Rozwijalni Kobiet. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na https://annadiller.pl/konkurs-zlote-skrzydla/

d. IV Etap – wręczenie nagród Laureatom w trakcie Gali Rozwijalni Kobiet

5. Udział w Gali Rozwijalni Kobiet będzie odpłatny. Uczestnicy Konkursu będą mieli mozliwość zakupienia biletów na Galę na stronie internetowej Organizatora w terminie od 21.02 do 16.03.2023r. https://annadiller.pl/rozwijalnia-kobiet/

5. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. W przypadku, gdy którykolwiek z Laureatów zrezygnuje z konkursu przed ogłoszeniem wyników, w jego miejsce wstępuje Uczestnik, który zajął miejsce następne.

7. Zgłoszenia konkursowe i opublikowane wideo, o którym mowa w § 3 ust. 1, po terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt a), tj. po dniu 28.02.2023 r. godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu i nie będą podlegały ocenie.


§5 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie dla zwycięzcy I miejsca są:

a) sesja fotograficzna zawierająca 5 profesjonalnych zdjęć, która zostanie wykonana w okresie od kwietnia do maja 2023r. przez fotografa – Panią Kingę Ławecką z siedzibą ul. Polna, 62-052 Komorniki

b) statuetka „Złote Skrzydła Rozwijalni Kobiet”

b) bilet na spotkanie Rozwijalni Kobiet w Poznaniu, które odbędzie się w kwietniu lub maju 2023r. (do wyboru)

b) udział w kolacji wraz z pozostałymi Laureatami oraz Anną Diller, która odbędzie się w Poznaniu w kwietniu 2023r. Informację o dokładnym terminie oraz miejscu kolacji Laureat otrzyma w trakcie Gali Rozwijalni Kobiet


2. Nagrodami w Konkursie dla zwycięzcy II i III miejsca są:

a) statuetka „Złote Skrzydła Rozwijalni Kobiet”

b) bilet na spotkanie Rozwijalni Kobiet w Poznaniu, które odbędzie się w kwietniu lub maju 2023r. (do wyboru)

b) udział w kolacji wraz z pozostałymi Laureatami oraz Anną Diller, która odbędzie się w Poznaniu w kwietniu 2023r. Informację o dokładnym terminie oraz miejscu kolacji Laureat otrzyma w trakcie Gali Rozwijalni Kobiet

3. Nagrody nie mogą być zamienione na świadczenie pieniężne lub inne niewymienione w Regulaminie.

4. Uczestnicy nie są uprawnieni do przekazania otrzymanych nagród osobom trzecim


§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 21 dni od daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

3. Reklamacje mogą być również przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: anka.diller@gmail.com

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

6. Przedmiotem reklamacji mogą być jedynie: naruszenie praw autorskich przez któregokolwiek z Uczestników, podanie nieprawidłowych danych lub podszywanie się osoby trzeciej pod Uczestnika, naruszenie ochrony danych osobowych zapewnionych przez RODO.

7. Przedmiotem reklamacji nie może być: sposób przeprowadzenia konkursu tj. m.in. przyjęte zasady oceniania, skład Komisji konkursowej oraz wszelkie kwestie związane z wewnętrzną organizacją pracy Organizatora.


§7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów jest Rozwijalnia Kobiet Anna Diller, z siedzibą ul. Kasztanowa 6, 62-035 Błażejewko, NIP: 7822207699, REGON: 366984240.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: anka.diller@gmail.com

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Laureatów Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych.

5. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane:

a. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

b. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

c. w celach marketingowych.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

8. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia sprzeciwu,

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przewidzianych przepisami prawa.

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

15. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia da

modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody wobec przetwarzania danych prowadzi do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie i odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu https://annadiller.pl/konkurs-zlote-skrzydla/

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

5. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://annadiller.pl/konkurs-zlote-skrzydla/

6. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: anka.diller@gmail.com

7. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, albo w przypadku nagród już przekazanych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

50% Complete

ODBIERZ SWÓJ BONUS

Na jaki adres e-mail wysłać Ci link z dostępem do zestawienia?

Pobierając materiał wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Rozwijalnia Kobiet Anna Diller z siedzibą Błażejewko ul. Kasztanowa 6 (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienie danych.

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close
Odbierz bezpłatny ebook!

Poznaj 11 sposobów na rozkręcenie fanpage-a na FB + Otrzymuj ciekawe porady biznesowe od założycielki Rozwijalni Kobiet!

We respect your privacy.
Chcesz skuteczniej docierać do nowych klientów w internecie?
Myślisz o stworzeniu własnej społeczności dla kobiet? Marzy Ci się stworzenie pierwszego produktu online? Umów się na 30 min bezpłatną konsultację biznesową ze mną.
Nie dziękuję
Ribbon
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin
Page Created with OptimizePress