Regulamin - Anna Diller

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG, W TYM USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ annadiller.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług elektronicznych przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller. z siedzibą w Błazejewko , zwany dalej „Rozwijalnia Kobiet Anna Diller.”, za pośrednictwem serwisu internetowego annadiller.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej jest Rozwijalnia Kobiet Anna Diller z siedzibą w Błazejewko ul Kasztanowa 6, 62-035, NIP 7822207699, Polska. Adres poczty elektronicznej: rozwijamykobiety@gmail.com, kontakt telefoniczny +48 504 366 789
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i klientów niebędących konsumentami korzystających z Serwisu, z wyjątkiem §13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do klientów niebędących konsumentami.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Rozwijalnia Kobiet Anna Diller. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Rozwijalnia Kobiet Anna Diller. ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji lub poprawienia; prawo do usunięcia danych, powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”; prawo do przeniesienia danych.
 2. Definicje:
  1. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller. właściciel Serwisu określony w §1 ust. 1;
  2. Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie rozwijalniakobiet.pl;
  3. Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller.
  4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Rozwijalnia Kobiet Anna Diller albo korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi lub Usługi elektronicznej;
  6. Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;
  8. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług lub Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym płatności;
  9. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
  10. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Rozwijalnia Kobiet Anna Diller;
  11. Usługa – dostępna w Serwisie funkcjonalność odpłatna, niemająca charakteru materialnego, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Rozwijalnia Kobiet Anna Diller;
  12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  13. Umowa o świadczenie Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Rozwijalnia Kobiet Anna Diller, za pośrednictwem Serwisu lub inny rodzaj umowy, określony indywidualnie w Regulaminie;
  14. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Rozwijalnia Kobiet Anna Diller;
  16. Panel Użytkownika – obszar w Serwisie, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych zamówień, uzyskuje dostęp do historii zamówień, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ Rozwijalnia Kobiet Anna Diller

Rozwijalnia Kobiet Anna Diller. udostępnia Klientom w Serwisie następujące Usługi elektroniczne:

 1. Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Zarejestruj się”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do Rozwijalnia Kobiet Anna Diller, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozwijamykobiety@gmail.com lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Błazejewko ul Kasztanowa 6, 62-035, NIP 7822207699 Polska.
 2. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie, usługa udostępniona przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Serwisie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa udostępnioną w Serwisie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Formularz zamówienia – usługa świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

III. UMOWA ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. Przed zawarciem Umowy, Klient może skontaktować się z Rozwijalnia Kobiet Anna Diller drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej rozwijamykobiety@gmail.com, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi lub Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi lub Produktu zostają one dodane do oferty na stronie internetowej Serwisu oraz udostępnione Klientowi, w celu zawarcia Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Rozwijalnia Kobiet Anna Diller następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Serwisie.
 3. Cena Usługi lub Produktu widoczna w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową z Rozwijalnia Kobiet Anna Diller
 4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie za pomocą Formularza zamówienia: zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Rozwijalnia Kobiet Anna Diller następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie poprzez Formularz zamówienia. W następstwie złożenia Zamówienia Rozwijalnia Kobiet Anna Diller niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Rozwijalnia Kobiet Anna Diller.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Rozwijalnia Kobiet Anna Diller.

IV.USŁUGI I PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ Rozwijalnia Kobiet Anna Diller I OGRANICZENIA

 1. Usługi oferowane przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller:
  1. szkolenia VOD – wcześniej przygotowane oraz opracowane szkolenia online w formie wideo, dostępne na żądanie.
 1. Usługi oferowane przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller. nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Umowy zawarte z Rozwijalnia Kobiet Anna Diller. poza Serwisem podlegają odrębnym ustaleniom oraz nie wiąże ich niniejszy Regulamin.

V. SZKOLENIA VOD

 1. Szkolenia VOD udostępnione w Serwisie stanowią materiał edukacyjny w danym, przedstawionym w ofercie temacie, wcześniej opracowany przez eksperta, w formie wideo.
 2. Klient dokonując zakupu Usługi dostępu do materiału VOD uzyskuje dostęp do materiału opublikowanego w Serwisie.
 3. Klient uzyskuje dostęp do materiału na zasadach przedstawionych w ofercie oraz niniejszym Regulaminie.

VI. UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Klient może skontaktować się z Rozwijalnia Kobiet Anna Diller drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej rozwijamykobiety@gmail.com , w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu zostaje on dodany do oferty na stronie internetowej Serwisu oraz udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Rozwijalnia Kobiet Anna Diller następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Serwisie.
 3. Cena Produktu widoczna w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży z Rozwijalnia Kobiet Anna Diller

VII. SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

 1. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller udostępnia skuteczną formę kontaktu:
  1. elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej rozwijamykobiety@gmail.com
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Błazejewko ul Kasztanowa 6, 62-035, NIP 7822207699 Polska.
 2. Klient po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej (e-mail): rozwijamykobiety@gmail.com lub dokonując zmiany samodzielnie w Panelu Użytkownika.
 3. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo adresu zaktualizowanego w późniejszym czasie oraz udostępnionego w Panelu Użytkownika.
 4. Klient dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do Rozwijalnia Kobiet Anna Diller lub samodzielnie w Panelu Użytkownika.

XIII. FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy za pośrednictwem systemu płatności PAYU
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PAYU;
 2. annadiller.pl jak również udostępnione systemy płatności nie obciążają Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura.

IX. KOSZT, SPOSÓB DOSTAWY ORAZ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO USŁUGĄ

 1. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller udostępnia Klientom następujące formy realizacji Zamówienia będącego Usługą:
  1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;
  2. stacjonarnie – zgodnie z ofertą udostępnioną w Serwisie.
 2. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów uruchomienia Usługi.
 3. Termin realizacji Zamówienia będącego Usługą wynosi do 21 Dni roboczych chyba, że w opisie danej Usługi lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Usług o różnych terminach uruchomienia, wiążący jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.
 4. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller do realizacji Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Rozwijalnia Kobiet Anna Diller

X.KOSZT, SPOSÓB DOSTAWY ORAZ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO PRODUKTEM

 1. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller udostępnia Klientowi następujące formy dostawy dla Zamówienia będącego Produktem:
  1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;
  2. korespondencyjna – dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. odbiór osobisty – w miejscach prowadzonych szkoleń, po wcześniejszym ustaleniu warunków odbioru osobistego;
 2. W zależności od wybranej formy dostawy Klient ponosi koszty dostawy Produktu lub Produktów:
  1. elektroniczna – dostawa jest nieodpłatna;
  2. korespondencyjna – dostawa jest odpłatna, jednakże Rozwijalnia Kobiet Anna Diller ma prawo w określonych przypadkach do zmniejszenia kosztów dostawy lub zaproponowania dostawy nieodpłatnej. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 16,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata). Koszty dostawy Produktu lub Produktów (w tym ewentualne opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
  3. odbiór osobisty – dostawa jest nieodpłatna;
 3. W przypadku wyboru dostawy korespondencyjnej Rozwijalnia Kobiet Anna Diller dostarcza Zamówienie za pośrednictwem wybranej firmy przewozowej.
 4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 21 Dni roboczych chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.
 5. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller  do realizacji Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Rozwijalnia Kobiet Anna Diller.
 6. Odbiór osobisty w punkcie organizowanego szkolenia wymaga wcześniejszego potwierdzenia, po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail): Rozwijalnia Kobiet Anna Diller.

XI. REKLAMACJA USŁUGI LUB PRODUKTU

 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Rozwijalnia Kobiet Anna Diller względem Klienta, jeżeli sprzedana Usługa lub Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller zobowiązany jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową oraz w najlepszej wierze, natomiast zamówiony Produkt dostarczyć bez wad.
 3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozwijamykobiety@gmail.com
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Błazejewko ul Kasztanowa 6, 62-035, NIP 7822207699 Polska.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że Rozwijalnia Kobiet Anna Diller uznał reklamację za uzasadnioną.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z Rozwijalnia Kobiet Anna Diller w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; do umów o świadczenie usług, jeżeli Rozwijalnia Kobiet Anna Diller wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem §12 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozwijamykobiety@gmail.com
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ul Kasztanowa 6, 62-035 Błazejewko
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Rozwijalnia Kobiet Anna Diller wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności na Klienta będącego konsumentem – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Rozwijalnia Kobiet Anna Diller nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty dostawy zwracanego Produktu lub Produktów do Rozwijalnia Kobiet Anna Diller.
  3. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Rozwijalnia Kobiet Anna Diller wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller utraci prawo odstąpienia od Umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Rozwijalnia Kobiet Anna Diller nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Rozwijalnia Kobiet Anna Diller o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Rozwijalnia Kobiet Anna Diller.
 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Rozwijalnia Kobiet Anna Diller ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Rozwijalnia Kobiet Anna Diller z tytułu rękojmi za Usługę lub Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Rozwijalnia Kobiet Anna Diller może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność Rozwijalnia Kobiet Anna Diller w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Rozwijalnia Kobiet Anna Diller a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Rozwijalnia Kobiet Anna Diller

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Rozwijalnia Kobiet Anna Diller
 2. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Serwisie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą Zamówienia.
 3. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez ARozwijalnia Kobiet Anna Diller zawierane są w języku polskim.
 2. Rozwijalnia Kobiet Anna Diller zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin opublikowany w dniu styczeń 2020 r., wchodzi w życie 07 stycznia 2020 r.

Odbierz bezpłatny ebook!

Poznaj 11 sposobów na rozkręcenie fanpage-a na FB + Otrzymuj ciekawe porady biznesowe od założycielki Rozwijalni Kobiet!

We respect your privacy.